Ga naar de inhoud

Lange Nieuwstraat en omgeving

De gemeente Tilburg is momenteel bezig met de laatste voorbereidingen en de uitvoering van de renovatie van de Lange Nieuwstraat, Philips Vingboonsstraat, Fraterstraat en Minckelersstraat. Een flink deel hiervan is al uitgevoerd. Volg hier het verollo van dit project.

Tijdlijn en menu

3. Definitief ontwerp

oktober 2020 tot maart 2023

Op deze website vindt u de laatste versies van het definitief ontwerp voor uw straat. Inmiddels is dit project al in de uitvoeringsfase.

Veel bewoners hebben gereageerd op de presentatie van de eerste versie van het definitief ontwerp eind 2021. Onder het kopje Laatste aanpassingen ontwerp leest u welke zaken aan het ontwerp zijn geoptimaliseerd naar aanleiding van deze reacties. Voor de Minckelersstraat is in januari een uitvoeringstekening gemaakt waarbij een deel van het schoolplein is meegenomen.

Het kopje Toelichting bij het ontwerp is voorzien van extra uitleg en geeft antwoord op vragen die door bewoners zijn gesteld. Hier is ook een update te vinden met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijkheid voor eenrichtingsverkeer.

Kijk voor informatie en planning over de uitvoering op de pagina uitvoeren.

U kunt momenteel geen reactie meer geven op het definitief ontwerp, dit kon eerder tijdens de inloopavond op 16 maart 2022 en via deze website tot en met 25 maart 2022.

De opdracht aan het ontwerpteam

Voor een goed begrip van het ontwerp is het van belang te weten wat de opdracht is die de gemeente aan het ontwerpteam heeft meegegeven. Zo zijn de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden vooraf vastgesteld en is er een bijbehorend budget. Daarbij moet het ontwerp ook nog passen binnen het beleid (de lange termijn doelen) van de gemeente.

Het regenwater dat in de straat valt moet zoveel mogelijk via het groen in de bodem kunnen zakken. Er wordt ook een regenwater riool aangelegd voor het geval er meer regen valt dan in de bodem kan zakken. De bestaande riolering wordt gedeeltelijk vervangen en ook de huisaansluitingen van de woningen op het riool worden vervangen.

De bestaande bomen moeten zoveel mogelijk blijven staan. De groeiplaatsen van de bomen moeten wel worden verbeterd. Bij de aanleg en vervanging van groen wordt gekozen voor een grote biodiversiteit, ofwel een variatie in de plantensoorten.

De verhardingen moeten worden opgeknapt de bestratingsmaterialen worden vernieuwd. Er komt een verkeersveilige inrichting met verkeersremmende maatregelen. Waar mogelijk komt minder verharding en meer groen. Het vergroenen van de straat en het vasthouden van water zorgt voor minder overlast van warmte en verdroging in de zomer. Tot slot wordt de openbare verlichting verbeterd en aangepast aan de nieuwe inrichting.

Laatste aanpassingen ontwerp

In de ontwerpen willen we zoveel mogelijk rekening houden met de dingen die voor de bewoners en andere belanghebbenden belangrijk zijn. De gemeente is blij met de reacties die we hebben ontvangen op de eerdere versies van het ontwerp. Daaruit maken we op dat de bewoners erg betrokken zijn bij hun omgeving. Bij het verwerken van de reacties moeten meestal keuzes gemaakt worden, want de ruimte is schaars en niet alles past. Een zorgvuldige afweging van alle belangen (van zowel de belanghebbenden als de gemeente) hoort daarbij. Dit doet het projectteam.

 • Geveltuintjes staan op het ontwerp. Veel bewoners hebben in de schetsontwerp fase aangegeven dat ze een geveltuintje willen. Dit kan alleen wanneer de gevel van het huis direct grenst aan een voldoende breed voetpad. Helaas kon het niet bij iedereen die zich had aangemeld. Heeft u zich niet aangemeld, grenst de gevel van uw huis aan een voetpad en wilt u toch een geveltuintje? Reageer dan alsnog met het formulier onder aan deze pagina.
 • Het ontwerp voor de Clarissenhof is aangepast. De inrichting is nu overzichtelijker en rustiger doordat het beter aansluit bij het ontwerp van de rest van de straat. Er zijn twee extra parkeerplaatsen en twee nieuwe bomen ingetekend. Ook is rekening gehouden met een parkeerstrook van grasverharding voor de hulp- en afvalophaaldiensten.
 • In de Lange Nieuwstraat, nabij de Fraterstraat, is een dubbel oplaadpunt voor twee elektrische auto’s voorzien.
 • Ter plaatse van de aansluiting van de Buitenstraat op de Lange Nieuwstraat is een plateau (drempel) gekomen. Het plateau voor de Clarissenhof is vervallen.
 • De plek van de inritten is in een aantal gevallen verbeterd en een enkele bestaande inrit is op het ontwerp toegevoegd.
 • Tot slot zijn een aantal parkeervakken aangepast en is een enkel groenvak vergroot of (inclusief boom) toegevoegd. Het groenstrookje in de Fraterstraat is verbeterd voor een betere doorgang voor voetgangers en mensen met een rollator.

Het nieuwe ontwerp

Het hele projectgebied is opgedeeld in delen, deze zijn weergegeven op onderstaand kaartje. Klik op een tabblad van uw straat om het ontwerp te bekijken. Beweeg over het ontwerp voor een uitvergroting. Onder de ontwerpen vindt u de legenda en enkele dwarsdoorsnedes en een toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals het parkeren en de verkeersveiligheid. 

Projectdelen

 1. Philips Vingboonsstraat
 2. Lange Nieuwstraat – van Gasthuisring tot Buitenstraat
 3. Lange Nieuwstraat – van Buitenstraat tot Mincklersstraat
 4. Lange Nieuwstraat – van Mincklersstraat tot Besterdring
 5. Minckelersstraat
Overzicht deelgebieden Lange Nieuwstraat
Overzicht deelgebieden Lange Nieuwstraat

1. Philips Vingboonsstraat

Ontwerp Philips Vingboonsstraat
Ontwerp Philips Vingboonsstraat

2. Lange Nieuwstraat – van Gasthuisring tot Buitenstraat

Definitief ontwerp Lange Nieuwstraat deel 2
Definitief ontwerp Lange Nieuwstraat van Gasthuisring tot Buitenstraat

3. Lange Nieuwstraat – van Buitenstraat tot Mincklersstraat

Definitief ontwerp Lange Nieuwstraat deel 3
Definitief ontwerp Lange Nieuwstraat van Buitenstraat tot Micklersstraat

4. Lange Nieuwstraat – van Mincklersstraat tot Besterdring

Definitief ontwerp Lange Nieuwstraat deel 4
Definitief ontwerp Lange Nieuwstraat van Micklersstraat tot Bersterdring

*Dit is de oude versie van het ontwerp. Uit onderzoek tijdens de uitvoeringsfase blijkt dat een aantal bomen verplaatst moeten worden. Bekijk de nieuwe locatie van de bomen op de uitvoeren pagina in fase 6.

5. Minckelersstraat

Hieronder staat het uitvoeringsontwerp wat in januari 2024 is afgerond. In dit ontwerp zijn waar mogelijk de laatste reacties die we van de bewoners hebben mogen ontvangen verwerkt.

Uitvoeringstekening Mincklersstraat
Uitvoeringstekening Mincklersstraat

Hieronder staat de legenda met de uitleg van de kleuren en symbolen die hoort bij de tekening.

Uitvoeringstekening Mincklersstraat - Legenda
Uitvoeringstekening Mincklersstraat – Legenda

Toelichting bij het ontwerp

Verkeersveiligheid
Straks worden alle straten ingericht als een 30 km gebied. Dat is nu nog niet overal het geval, ondanks dat de maximumsnelheid nu al wel 30 km per uur is. Dat betekent een overzichtelijk en duidelijk straatbeeld waarin hoge rijsnelheden en verkeersintensiteiten beperkt worden.

De parkeerplaatsen krijgen moderne afmetingen en worden een stuk langer en breder dan de meeste oude parkeerplaatsen. Hierdoor kan gemakkelijker geparkeerd worden, staat de auto niet meer voor een deel op straat en kan het verkeer beter en veiliger doorrijden. De drempels bij de zijstraten zorgen ervoor dat er rustiger gereden zal worden.

Parkeerplaatsen
En zijn op een aantal parkeerplaatsen toegevoegd waardoor er straks in het projectgebied ongeveer evenveel parkeerplaatsen terugkomen als nu. Het kan in sommige gevallen wel een stukje verder lopen beteken.

Tweerichtingsverkeer en onderbreking Fraterstraat
Er is duidelijkheid over de vraag van een aantal bewoners of eenrichtingsverkeer in de Lange Nieuwstraat en of het openstellen van de Fraterstraat mogelijk is. De gedachte is dat hiermee drukte in de Lange Nieuwstraat kan worden beperkt en dat het ten goede komt van de verkeersveiligheid. Er zijn inmiddels twee verkeerskundige onderzoeken uitgevoerd waarmee deze vragen zijn beantwoord. klik op lees meer voor de resultaten hiervan.

Onderzoek 1: verkeerskundige analyse wijk Theresia
De gemeente heeft eerder een verkeerskundige analyse gemaakt (een zogenaamde modelstudie) van Wijk Theresia en omgeving waarbij gekeken is naar de verwachte verkeersintensiteiten in 2030. In het onderzoek is ook berekend of de introductie van eenrichtingsverkeer op een aantal plekken in de wijk een positief effect zou hebben in de afwikkeling van het verkeer en het voorkomen van drukte in de wijk.

Onderzoek 2: extern onderzoek eenrichtingsverkeer Lange Nieuwstraat
Recenter heeft de gemeente door een extern adviesbureau een verkeerskundig onderzoek laten uitvoeren wat heel specifiek ging over eenrichtingsverkeer in de Lange Nieuwstraat, de Fraterstraat en omliggende straten. Hiervoor zijn verschillende mogelijke scenario’s bestudeerd die te maken hebben met eenrichtingsverkeer in verschillende straten en in verschillende rijrichtingen. Ook het al dan niet afsluiten van de Fraterstraat is hierbij betrokken. Er is ook een schouw uitgevoerd waarbij buiten is gekeken hoe het verkeer in de praktijk functioneert.

Uit beide onderzoeken volgt dezelfde conclusie:

Om te voorkomen dat er onnodig veel verkeer wordt aangetrokken in de Lange Nieuwstraat en omgeving en om de bereikbaarheid van woningen, de school en andere bestemmingen te garanderen, kan het beste de huidige situatie, waarbij er sprake is van tweerichtingsverkeer in de Lange Nieuwstraat in combinatie met de onderbreking in de Fraterstraat worden gehandhaafd.

Toelichting
Wanneer wel gekozen zou worden voor eenrichtingverkeer en eventueel het openstellen van de Fraterstraat zou dat veel verkeer uit de wijk aantrekken. Uit berekeningen blijkt dat hierdoor tot ruim tweemaal zoveel verkeer door de Lange Nieuwstraat zou kunnen gaan rijden. Ook rondom de school wordt het dan veel drukker en onveiliger. Tevens zou de bereikbaarheid voor een deel van de buurt een stuk beperkter zijn.

In het geval de Fraterstraat opengesteld zou worden, gaan de navigatiesystemen hier op een moment op aangepast worden. De verwachting is dat dan veel verkeer van noord naar zuid door de Fraterstraat gaat rijden. Dit komt doordat op de Gasthuisring alleen in tegengestelde richting, van zuid naar noord gereden kan worden. Berekeningen in het verkeersmodel laten zien dat het dan in 2030 in de Fraterstraat dan net zo druk zal zijn als in de Gasthuisring.

Daarbij komt dat de huidige verkeersintensiteit op de Lange Nieuwstraat past binnen de normen die daarvoor zijn en geen aanleiding vormen om iets aan de verkeersstructuur te veranderen. De verkeersveiligheid is natuurlijk een belangrijk aandachtspunt en dat is de reden waarom er in de nieuwe inrichting van de straten veel aandacht is voor het beperken van de snelheid met drempels en dat de parkeerplaatsen groter zijn waardoor schade aan auto’s door langsrijdend verkeer wordt voorkomen.

Fietsparkeren
In de vorige versie van het ontwerp waren op meerdere plaatsen fietsnietjes ingetekend. Op basis van de reacties van de bewoners en aanvullend onderzoek is er voor gekozen om het aantal fietsnietjes flink terug te brengen. Dit past beter bij de wensen van de bewoners en bij het beleid van de gemeente. Slechts op een enkele plekken, bij een aantal studentenhuizen waar er naar gevraagd is, staan ze nog op het ontwerp. Wanneer er extra fietsnietjes gewenst zijn kunnen bewoners dit aangeven.

Bestratingsmaterialen
De bestratingmaterialen zijn op dit moment vrijwel allemaal bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de standaarden die de gemeente gebruikt. De rijbaan zal worden uitgevoerd in nieuwe betonklinkers in de kleur heide rood. Betonstenen zijn maatvast waardoor ze goed blijven liggen.

Voor de voetpaden is een nieuwe grijze betontegel gekozen in een kleiner formaat dan gebruikelijk. Deze hebben een meer klassieke uitstraling. In de parkeerplaatsen komen gebakken klinkers. Deze klinkers zijn al eerder gebruikt waardoor direct na aanleg al een karakteristiek beeld ontstaat.

Het kan zijn dat tijdens de verdere uitwerking van het project de materialen nog aangepast worden. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid en van de kosten.

Betonklinker
Voorbeeld van een maatvaste betonklinker voor de rijbaan
Trottoirtegel
Voorbeeld van een kleine trottoirtegel. Deze is 20×20 cm, meestel zijn de trottoirtegels 30×30 cm
Gebakken klinker
Voorbeeld van een gebruikte gebakken klinker voor een parkeerplaats

Bomen en groen
We willen het groen en de bomen graag goed verdelen over de straten. Aan het plaatsen van groen en met name nieuwe bomen zitten echter in een binnenstedelijke straat beperkingen.

Dat heeft vooral te maken met de ondergrondse kabels en leidingen. Want de ondergrond ligt vol met leidingen en tussen een boom en een leiding moet voldoende afstand zijn. Dit is de reden waarom in sommige groenvakken geen bomen kunnen staan en op andere plekken weer wel.

Waar mogelijk rekening houden we rekening met de wensen van de bewoners. Vanwege de ambitie om te vergroenen en de beperkte mogelijkheden die er zijn is het helaas niet mogelijk om aan alle wensen te voldoen.

U kunt zich nog aanmelden voor een geveltuin

Om de buurt nog groener te maken heeft u al eerder aan kunnen geven of u interesse heeft in een geveltuintje. Dit kan alleen nog voor de projectfases die nog niet zijn uitgevoerd. Op de ontwerptekeningen staan de geveltuintjes aangegeven van de mensen die zich eerder hebben aangemeld en waar het kan. Het kan als uw gevel grens aan de straat en het voetpad voor uw huis voldoende breed wordt. De gemeente zal dit groen aanleggen, het onderhoud is een taak voor u als bewoner.

Laat ons weten of u misschien ook nog interesse heeft dan houden wij hier rekening mee bij de verdere uitwerking van het project. Onderaan deze pagina staan de contactgegevens van de projectleider waar u gebruik van kunt maken.

Geveltuin met bloemen
Voorbeeld geveltuin

Voorbeeld van een geveltuin met daarin verschillende soorten planten en bloemen
Kleurrijk en goed voor de biodiversiteit
Voorbeeld geveltuin met klaprozen
Extra groen voor de deur

Meer informatie

Indien u nog aanvullende vragen of opmerkingen heeft kunt u ook contact opnemen met de projectleider voor dit project, Frans van Bokhoven. Hij is bereikbaar per e-mail frans.van.bokhoven@tilburg.nl en telefoon (06) 5377 9344.

Logo gemeente Tilburg
logo Cleverland
Logo Buro Bergh
Logo Gebr. van Kessel
logo Plein Civiel