Ga naar de inhoud

Jeroen Boschlaan en omgeving

De gemeente Tilburg gaat de Dr. Schaepmanstraat, Abdijlaan, Jeroen Boschlaan en de Vincent van Goghlaan flink opknappen. We gebruiken deze pagina om u op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

Informatie en tijdlijn

2. Voorontwerp

Deze projectfase is inmiddels afgerond. Je kan hier nog wel het voorontwerp bekijken wat destijds is gemaakt en aan de bewoners is gepresenteerd. Dit voorontwerp is inmiddels uitgewerkt in het definitief ontwerp.

Opmerkingen op het schetsontwerp

In de ontwerpen willen we zoveel mogelijk rekening houden met de dingen die voor de bewoners en andere belanghebbenden belangrijk zijn. De gemeente is blij met de reacties die we hebben ontvangen op de eerdere versie van het ontwerp. Daaruit maken we op dat de bewoners erg betrokken zijn bij hun omgeving. Bij het verwerken van de reacties moeten meestal keuzes gemaakt worden, want de ruimte is schaars en niet alles past. Een zorgvuldige afweging van alle belangen (van zowel de belanghebbenden als de gemeente) hoort daarbij. Dit doet het projectteam. Onderstaand ziet u een overzicht van de onderwerpen waarover de meeste reacties zijn ontvangen:

  • Eenrichtingsverkeer 
  • Aantal parkeerplaatsen 
  • Grond in gebruik bij bewoners
  • Gebruik grasstenen in de inritten 
  • Groen aan de noordkant van de Vincent van Goghlaan terugbrengen 
  • Laadpalen
  • Glasvezel

Het voorontwerp

Het projectgebied is opgedeeld in twee delen. Klik op een tabblad om het voorontwerp te bekijken. Beweeg over het ontwerp voor een uitvergroting. Onder de ontwerpen vindt u de legenda en de toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen.

  1. Dr. Schaepmanstraat en Abdijlaan
  2. Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan
  3. Legenda met toelichting kleuren en symbolen
Voorontwerp Jeroen Boschlaan eo - Noordelijk deel
Voorontwerp Dr. Schaepmanstraat en Abdijlaan
Voorontwerp Jeroen Boschlaan eo - Zuidelijk deel
Voorontwerp Jeroen Boschlaan en Vincent van Goghlaan
Legenda bij het voorontwerp Jeroen Boschlaan eo
Legenda bij het voorontwerp Jeroen Boschlaan eo

Toelichting op het voorontwerp

Eenrichtingsverkeer

Er wordt geen eenrichtingsverkeer ingevoerd binnen dit project.

Er zijn hierover verschillende vragen binnengekomen, mensen geven daarbij aan dat er dan minder verharding nodig is en dat en dan niet meer tussen geparkeerde auto’s gezigzagd hoeft te worden. Eenrichtingsverkeer kent echter een aantal belangrijke nadelen in deze situatie.

Het wijzigen van tweerichtings- naar eenrichtingsverkeer werkt in veel gevallen snelheidsverhogend. Automobilisten verwachten namelijk geen bestuurders meer vanuit de tegenrichting (met uitzondering van fietsers). Om dit tegen te gaan, zal de rijbaan veel smaller moeten worden. Daarbij ontstaat hetzelfde probleem als wat mensen nu ervaren bij het inrijden van hun inrit wanneer er auto’s tegenover de inrit geparkeerd staan, dat dit indraaien lastiger wordt.

Er is daarbij slechts een beperkte winst in de hoeveelheid verharding, aangezien bij een smallere eenrichtingsweg rijbaan op veel plekken een parkeerstrook terug moet komen. 

Om deze redenen kiest het projectteam ervoor om geen eenrichtingsverkeer in te voeren. Er zijn overigens ook verschillende mensen geweest die eerder al aangegeven hebben geen eenrichtingsverkeer te willen.

Parkeren en laadpalen

Naar aanleiding van de opmerkingen van bewoners heeft de gemeente het parkeren in de straat nog eens bekeken. De gemeente ziet geen aanleiding om extra parkeergelegenheid in het ontwerp toe te voegen. Wel wordt er een laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst.

In de Vincent van Goghlaan en Jeroen Boschlaan vervallen weliswaar parkeerhavens ten gunste van bomen, groen en voetpaden, maar er is voldoende plek om de auto op de rijbaan te kunnen parkeren. Dat past ook bij de inrichting en snelheid in een 30-km/uur zone. Hierbij is het aan de bewoners zelf om er rekening mee te houden dat de auto niet hinderlijk geparkeerd mag worden en dat inritten bereikbaar moeten blijven.

Binnen het project zal op 1 plaats, waar meerdere parkeerhavens naast elkaar liggen, een laadpaal geplaatst worden, daarnaast wordt er een plek voorbereid waar in de toekomst een laadpaal geplaatst kan worden. In een woonstraat, met name daar waar mensen een eigen oprit hebben, is het overigens de bedoeling dat gebruikers zelf zorgen vooreen laadpunt.

Grond in gebruik bij bewoners

Gezien de aanwezigheid van kabels en leidingen en de noodzaak voor (ruimte voor) extra kabels in de toekomst wil de gemeente de openbare ruimte die door verschillende bewoners is ingericht als voortuin weer inrichten als openbare ruimte. Het is niet mogelijk om deze grond over te nemen. Wel wil de gemeente de betreffende bewoners betrekken bij de inrichting van deze stroken. Daarom worden er drie verschillende groenplannen gemaakt waar de bewoners uit kunnen kiezen. Deze plannen kunt u bekijken en meenemen tijdens de bewonersavond of toegestuurd krijgen. U kunt dat aangeven in het reactieformulier.

Inritten

In de inritten naar de woningen worden geen grastegels meer gebruikt, hier komen gewone straatstenen. Enkele inritten (voor één woning) worden 3,50 meter breed en wanneer er twee inritten tegen elkaar aan liggen worden deze in totaal 6 meter breed. Als een bredere inrit nodig is om goed in te kunnen draaien zal deze verbreed worden, de verbreding wordt dan wel van grastegels gemaakt.

Bomen en groen

In de Jeroen Boschlaan komen 6 nieuwe bomen. Op enkele plekken in het project worden bomen van slechte kwaliteit verwijderd, dat zijn er in totaal 4 (1 in de Abdijlaan, 1 in de Jeroen Boschlaan en 2 in de Vincent van Goghlaan).

In de Vincent van Goghlaan (gedeelte tussen huisnr. 13 en 35) is door bewoners eerder gevraagd om toch aan de westkant een smalle groenstrook te behouden. Een smalle groenstrook is echter niet geschikt om duurzaam groen aan te planten. Mede gezien de wens voor voldoende brede voetpaden en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de groenstrook aan de oostkant is toch gekozen om aan een zijde van de weg een goed voetpad aan te leggen en aan de andere zijde een robuuste groenstrook te houden.

Het openbaar groen wordt door de gemeente onderhouden.

Kabels en leidingen

Er worden geen kabels en leidingen vervangen. Als gevolg van de nieuwe inrichting worden mogelijk wel enkele elektra-kasten verplaatst. Op dit moment is de aanleg van glasvezels binnen dit project niet waarschijnlijk.

Aanleg van glasvezel is een initiatief van KPN, of een andere provider. Voor Berkel-Enschot heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met KPN. Hierin is afgesproken dat Berkel-Enschot voor 2026 wordt aangesloten op glasvezel. KPN ziet Berkel-Enschot als één projectgebied (standaard zo’n 10.000 adressen). Om een paar straten vooruitlopend aan te leggen is technisch en financieel niet rendabel voor KPN. De gemeente kan hier ook beperkt invloed op uitoefenen, al proberen we wel zoveel mogelijk de afstemming te zoeken. Daarom weten we nog niet of de werkzaamheden van KPN kunnen aansluiten bij de werkzaamheden van de gemeente.

Waterberging

Binnen het project wordt geen ondergrondse waterberging gemaakt, dat was eerder wel de planning.

Deze keuze is gemaakt doordat uit nader onderzoek bleek dat de bodem slecht water doorlaat en door de beperkte ruimte in de ondergrond. Er wordt wel een apart regenwaterriool aangelegd waarmee het regenwater wat op de verharding valt wordt afgevoerd. Ook de regenpijpen van de woning kunnen hierop aangesloten worden. Daarnaast verminderen we waar het kan de hoeveelheid verharding zodat we zo min mogelijk water af hoeven te voeren.

Logo gemeente Tilburg
logo Plein Civiel